Арх. Ани Маркова криейтив мениджър, Иво Петров Архитекти

Арх. Ани Маркова

Арх. Ани Маркова е завършила архитектура през 2001 година в УАСГ, катедра Градоустройство с тема на дипломната работа “Западното направление на София – Бул.“Тодор Александров”.

В периода 2002 – 2005 години работи като изследовател в научен проект „Практически инструменти за оценка на градската устойчивост“, като част от Пета рамкова програма на Европейската комисия.

От 2002 до 2008 година е хоноруван преподавател към катедра Градоустройство, специалност Урбанизъм, в модулите „Анализ на градската среда“и „Устойчиво развитие“.

Преминава през специализация по Урбанизъм в Университет по Архитектура, Департамент по Урбанизъм, Венеция, Италия през 1999 година.

От 2006 година е част от екипа на архитектурно бюро Иво Петров Архитекти. През тези години участва и ръководи проекти в инвестиционното проектиране, устройственото планиране, обновяване на градската среда, стратегическо планиране. Ръководи екипите при разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Бургас, Пазарджик, Свищов, Силистра, Малко Търново и други. Последните няколко години изпълнява длъжността криейтив директор.

Част от основателите и председател на Асоциация на Архитектите в България, основана през 2015 година.