Деница Николова заместник-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР

Деница Николова

Г-жа Деница Николова е магистър по икономика, има специализация по мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели и специализация в Rotary International, Ню Йорк. Специализирала е в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС.

Професионален опит:

2006 г. -  2010 г. - началник отдел в дирекция „Национален фонд“ в МФ

 2010 г. – 2013 г. - Главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на Съвета на директорите на Фонд „ФЛАГ“

2013 г. -  2014 г. - Мениджър корпоративно планиране на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД  и управител на „Смарт Синерджи Консулт“ ЕООД